presentatie abstracts nederlands

17 februari 2012: Provinciehuis Leuven
Studiedag Vinger aan de pols in psychotherapie. Monitoring als therapeutische methodiek
Eerste Hulp Bij Alliantieproblemen: Monitoring en metacommunicatie

Als men werkt met het QITonline monitoring instrument krijgt men belangrijke feedback van de cliënt waardoor alliantieproblemen veel sneller zichtbaar worden.
Uit de WAV (werkalliantievragenlijst) blijkt misschien dat er te weinig of geen overeenstemming is wat betreft doelen en taken in de therapie of dat er iets schort aan de emotionele band met de therapeut. Uit de BSI (symptoomvragenlijst) blijkt dat er geen of weinig verbetering plaats vindt in verband met de klachten van de cliënt. Op de SBL (sessiebeoordelingslijst) vullen cliënten bvb in wat ze als storend beleefden in de sessie (in één op de drie sessies ervaren mijn cliënten iets storends in de sessie!).
Hoe moeten we omgaan met deze feedback?
Een goede reactie op deze negatieve feedback en de kritiek van de cliënt kan helpen om de therapie beter af te stemmen op de cliënt en om alliantiebarsten tijdig te herstellen. Een verkeerde reactie kan leiden tot een definitieve alliantiebreuk en mogelijks zelfs schadelijke effecten op de cliënt hebben.
Het is dan ook van cruciaal belang dat de therapeut hier op een professionele manier mee om gaat, wat niet evident is. De meeste mensen hebben er moeite mee om op een positieve wijze negatieve feedback en kritiek te ontvangen.
In deze bijdrage wil ik dan ook stil staan bij de manier waarop de therapeut het best kan reageren op de negatieve feedback/kritiek die het QIT genereert. Dit zal tevens worden geïllustreerd met videovignetten.

Studiedag 11 maart 2011
De schatkist van de therapeut: On becoming a creative therapist

Creatief met depressie: werken met de tweestoelendialoog
 
Het gebruik van de tweestoelendialoog is breed toepasbaar binnen psychotherapie. Binnen de EFT (Emotion Focused Therapy) is het een centrale techniek bij het werken met depressie. Men probeert hierbij een constructieve dialoog tot stand te brengen tussen verschillende aspecten van het zelf, vaak tussen de depressogene 'innerlijke criticus' en het ervarend zelf. We zullen tijdens deze semiplenaire sessie de verschillende stappen van deze techniek overlopen en rijkelijk illustreren aan de hand van videomateriaal (Les Greenberg met Dion, een depressieve vrouw)

Congres "Second life" 2008

Wat papa deed met Wolkje … Cliëntgericht werken met gedissocieerde belevingen (Greet Vanaerschot & Monica Gundrum)

In de workshop wordt een demonstratievideo getoond van een sessie met een cliënte met een Dissociatieve Identiteitsstoornis. In het fragment herbeleeft zij een ‘vergeten’ traumatische ervaring. De video illustreert hoe de therapeute werkt met de gedissocieerde ervaringen zo dat de dissociatieve barrière stilaan doorbroken wordt.
In de workshop wordt er aandacht besteed aan de identificatie en het begrijpen van en het omgaan met de fragiele dissociatieve belevingswijze die kenmerkend is voor cliënten die ernstige trauma’s hebben meegemaakt op vroege kinderleeftijd.
Na de video demonstratie zullen enkele theoretische beschouwingen gegeven worden en enkele richtlijnen geformuleerd worden die de therapeut kunnen helpen bij het interveniëren.
Er wordt ruimte voorzien voor vragen, discussie en uitwisseling van ervaringen.

Studiedag VVCEPC 2007

You didn’t read my letter! Over het therapeutisch begrenzen van buitensporige eisen en woede van borderline cliënten.

Greet Vanaerschot, Dr. Psychol. Wet., cliëntgericht-experiëntiëel psychotherapeute in groepspraktijk Anthos en opleider

Monica Gundrum, psychologe, cliëntgericht-experiëntiëel psychotherapeute en opleider

In de workshop wordt een demonstratievideo getoond van een therapiesessie met een ernstige borderline cliënte. De video illustreert hoe de therapeute omgaat met de buitensporige eisen en woede van de cliënte. Het is een demonstratie van hoe de therapeute probeert een empathisch contact te onderhouden met haar cliënte en tegelijk authentiek haar grenzen probeert te bewaken. Na de video presentatie zullen er enkele theoretische bedenkingen worden gegeven en is er ruimte voor discussie.

Studiedag NVP 2006

Werken met de interactionele aspecten van de therapeutische relatie via metacommunicatie en zelfonthulling door de therapeut

Een voorwaarde voor het geven van metacommunicatieve feedback is dat de therapeut sensitief is voor het appel van de cliënt en contact kan maken met zijn onmiddelijke ervaring van de therapeutische relatie, met de gevoelens, beelden en actietendensen die de cliënt in hem opwekt. Hij moet maw over een goede interactionele barometer beschikken.
In de workshop gaan we deze interactionele barometer in ons aanscherpen door middel van oefeningen die verschillende videofragmenten en bijhorende instructies omvatten.

Studiedag VVCEPC 2006

Oplossingsmodellen voor alliantiemoeilijkheden

Safran en Muran (2000) onderscheiden 2 types van alliantiebreuken: terugtrekkings- en confrontatiemoeilijkheden. Cliënten kunnen wisselen tussen beide soorten breuken maar ze vertonen vaak een voorkeur voor een bepaalde type. Hetzelfde geldt voor de therapeut en dat zal een invloed hebben op zijn sensitiviteit voor de ene of andere breuk.
Voor elk subtype stellen Safran en Muran een model voor in hetwelk het identificeren van markers wordt gevolgd door een sequentie interventies.
In deze workshop zullen beide modellen worden voorgesteld. Daarbij worden vooral de eruit resulterende handvaten voor de praktijk in de verf gezet. De modellen zullen aan de hand van videomateriaal worden geïllustreerd.